Przejdź do treści
szkoła
Przejdź do stopki

Serce i Pomoc

Treść

ROK SZKOLNY 2022/2023

 

Lekcje otwarte

W ramach programu SP! Serce i Pomoc klasy czwarte przygotowały lekcje wychowawcze dla klas trzecich. 4a zaznajomiła swoich młodszych kolegów i koleżanki z zasadami zdrowego odżywiania, natomiast 4b przypomniała zasady savoir- vivre'u. Wszystko po to, by ułatwić klasom młodszym proces adaptacji do nowej szkolnej rzeczywistości oraz pokazać, jak lekcje wychowawcze kształtują w uczniach poczucie odpowiedzialności za własne wybory życiowe. 

 


 

Dzień Chłopaka w 4a

 


 

Ogródkowa apteczka 4b

 

  

ROK SZKOLNY 2021/2022

W naszej klasie fajnie jest

W ramach projektu „SP! Serce i Pomoc” uczniowie klasy III a i b uczestniczyli w lekcji języka polskiego oraz techniki. Celem spotkania było zaznajomienie uczniów z tematyką nowego przedmiotu, a przez to ułatwienie procesu adaptacji do nowej szkolnej rzeczywistości, jaką stanowi przejście z III do IV klasy. Lekcje poprowadziły nauczycielki, które w przyszłym roku będą uczyły tych przedmiotów. 

 

 


 

W naszej klasie fajnie jest

 


Zdemaskuj emocje

 


Na starcie

Przejście uczniów z klasy III do klasy IV i rozpoczęcie nauki na II etapie edukacyjnym to poważna zmiana w ich szkolnym życiu. Zmiany organizacyjne, z którymi spotykają się uczniowie u progu klasy czwartej, to przede wszystkim zmiana wychowawcy klasy, wprowadzenie systemu lekcyjnego wyznaczonego dzwonkami, konieczność zmiany sal na kolejne lekcje, zmiana w ocenianiu, szybsze tempo pracy, większe obciążenie nauką, która podzielona jest na przedmioty oraz zmiana jednego do tej pory najważniejszego nauczyciela na cały zespół nauczycieli, mających różne osobowości, wymagania i style pracy. Uczniowie kończący I etap edukacyjny mogą mieć zatem trudności wynikające z różnic w organizacji nauczania jak również z wcześniejszego rozpoczęcia nauki czy też znaczących różnic programowych pomiędzy obowiązującą w kl. I-III podstawą programową a nową podstawą programową w klasie IV. Wszystko to powoduje, że między klasą III i IV mamy do czynienia z istotnym „progiem szkolnym”. Dlatego bardzo ważne jest w okresie zmiany etapów edukacyjnych stworzenie przyjaznego klimatu w szkole, na który składają się relacje uczeń – nauczyciel, nauczyciel – rodzice oraz tworzenie dobrego klimatu w grupie rówieśniczej. Nauczyciele powinni dążyć do tego, żeby stworzyć dzieciom jak najlepsze warunki przystosowania się do zmienionej rzeczywistości. Uczniowie wymagają wtedy szczególnej opieki ze strony dorosłych, oczekują otwartej i opiekuńczej postawy pozwalającej bez zbytniego stresu i niepotrzebnych lęków przekroczyć próg między klasą III  a klasą IV.

 


 

SP! SERCE i POMOC autorski projekt Podkarpackiego Kuratora Oświaty, którego partnerami są dyrektorzy, nauczyciele, uczniowie i rodzice ze szkół podstawowych województwa podkarpackiego.

Cele projektu to ułatwienie procesu adaptacji do nowej szkolnej rzeczywistości, jaką stanowi przejście z III do IV klasy w zakresie, m.in.: organizacji pracy, metod, wymagań i oczekiwań, zasad oceniania, uwarunkowanych indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi dzieci., wdrażanie nowych rozwiązań w procesie kształcenia przy zastosowaniu innowacyjnych działań programowych, organizacyjnych lub metodycznych, ukierunkowanych na rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów, a w szczególności kreatywności, kooperacji, komunikacji i krytycznego myślenia. Partnerstwo w realizacji projektu, w szczególności Rodziców. Współpraca instytucjonalna ukierunkowana na zmianę w celu zapewnienia wsparcia, uczniom, nauczycielom i rodzicom.

Opis działań:

Program zawiera innowacyjne działania programowe, organizacyjne, metodyczne oraz mieszane, zawiera sposoby realizacji w/w celów oraz uwzględnia następujące obszary:

· metody nauczania, metody sprzyjające zaangażowaniu w proces uczenia się,

· ocenianie uczniów, w tym alternatywne rozwiązania w zakresie form sprawdzania i oceniania uczniów ze szczególnym uwzględnieniem filozofii oceniania kształtującego,

· monitorowanie pracy ucznia, w tym zastosowanie alternatywnych rozwiązań w zakresie form i metod pracy z dzieckiem w domu,

· organizowanie szkoły klasy, lekcji, w tym lekcji otwartych dla rodziców, przy współpracy z doradcami metodycznymi,

· działania wychowawcze, w tym możliwość przyjęcia standardów rozwiązywania sporów przy pomocy mediacji, także mediacji rówieśniczych,

· doskonalenie nauczycieli i rodziców pod kątem zdiagnozowanych potrzeb w zakresie wdrożonego programu,

· współpraca nauczycieli uczących klasę III i w następnym roku klasę IV i rodziców ułatwiające uczniom odnalezienie się w nowej organizacji pracy, nowych zasadach, poznanie nowych nauczycieli, celów przedmiotu oraz inne – np. przekazywanie informacji o mocnych i słabych stronach zespołu klasowego, działań wychowawczych, stosowanych dotychczas metodach pracy i zasadach oceniania, pierwsze wspólne lekcje.

113877